درباره مرکز ترویج آموزش پژوهی

درباره ما

پژوهشسرای مرکز ترویج آموزش پژوهی مرجعی برای تدوین و انتشار نمونه های آماده اقدام پژوهی معلمان ابتدایی , متوسطه اول و دوم , مدیران , دبیران , معاونان و مربیان مدارس سراسر کشور میباشد.

       پژوهش در عمل یک روش آموزشی است که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرنده به وسیله زمان، مکان از هم جدا شده اند. مواد آموزش آنلاین ،کنفرانس ویدئویی یا صوتی، تلویزیون های محاوره ای، دورنگار و ماهواره منتقل شود.

sitemap

 1. http://www.emdad-kj.ir/blog

  Last modifed: 2019-04-21

 2. http://www.emdad-kj.ir/photos

  Last modifed: 2019-04-21

 3. http://www.emdad-kj.ir/30173

  Last modifed: 2019-04-21

 4. http://www.emdad-kj.ir/mehr-project

  Last modifed: 2019-04-21

 5. http://www.emdad-kj.ir/zemn-khedmat-1

  Last modifed: 2019-04-21

 6. http://www.emdad-kj.ir/caring-students

  Last modifed: 2019-04-21

 7. http://www.emdad-kj.ir/65502

  Last modifed: 2019-04-21

 8. http://www.emdad-kj.ir/about

  Last modifed: 2019-04-21

 9. http://www.emdad-kj.ir/97

  Last modifed: 2019-04-21

 10. http://www.emdad-kj.ir/

  Last modifed: 2019-04-21

 11. http://www.emdad-kj.ir/bloag

  Last modifed: 2019-04-21

 12. http://www.emdad-kj.ir/decomo

  Last modifed: 2019-04-21

 13. http://www.emdad-kj.ir/7123

  Last modifed: 2019-04-21

 14. http://www.emdad-kj.ir/3-4

  Last modifed: 2019-04-21

 15. http://www.emdad-kj.ir/29888

  Last modifed: 2019-04-21

 16. http://www.emdad-kj.ir/dars

  Last modifed: 2019-04-21

 17. http://www.emdad-kj.ir/eghdam

  Last modifed: 2019-04-21

 18. http://www.emdad-kj.ir/porposal

  Last modifed: 2019-03-26

 19. http://www.emdad-kj.ir/86221

  Last modifed: 2019-03-25

 20. http://www.emdad-kj.ir/21226

  Last modifed: 2019-03-25

 21. http://www.emdad-kj.ir/eskansepehr

  Last modifed: 2019-03-19

 22. http://www.emdad-kj.ir/door

  Last modifed: 2019-03-19

 23. http://www.emdad-kj.ir/carpet

  Last modifed: 2019-03-19

 24. http://www.emdad-kj.ir/auto

  Last modifed: 2019-03-19

 25. http://www.emdad-kj.ir/paint

  Last modifed: 2019-03-19

 26. http://www.emdad-kj.ir/kaf

  Last modifed: 2019-03-19

 27. http://www.emdad-kj.ir/aeennameh

  Last modifed: 2019-03-19

 28. http://www.emdad-kj.ir/contact

  Last modifed: 2019-03-19

 29. http://www.emdad-kj.ir/arzeshyabi-96-97

  Last modifed: 2019-03-19

 30. http://www.emdad-kj.ir/barname

  Last modifed: 2019-03-19

 31. http://www.emdad-kj.ir/tadbir

  Last modifed: 2019-03-19

 32. http://www.emdad-kj.ir/emla

  Last modifed: 2019-03-19

 33. http://www.emdad-kj.ir/arzeshyabi

  Last modifed: 2019-03-19

 34. http://www.emdad-kj.ir/keramat

  Last modifed: 2019-03-19

 35. http://www.emdad-kj.ir/namaz

  Last modifed: 2019-03-19

 36. http://www.emdad-kj.ir/nazm

  Last modifed: 2019-03-19

 37. http://www.emdad-kj.ir/parkhash

  Last modifed: 2019-03-19

 38. http://www.emdad-kj.ir/nasazgari

  Last modifed: 2019-03-19

 39. http://www.emdad-kj.ir/porharfi

  Last modifed: 2019-03-19

 40. http://www.emdad-kj.ir/reading

  Last modifed: 2019-03-19

 41. http://www.emdad-kj.ir/in-service

  Last modifed: 2019-03-19

 42. http://www.emdad-kj.ir/child-upbringing

  Last modifed: 2019-03-19

 43. http://www.emdad-kj.ir/jaber

  Last modifed: 2019-03-19

 44. http://www.emdad-kj.ir/class