ترویج آموزش پژوهی

سایت جامع آموزش پژوهی , اقدام پژوهی , آینده پژوهی , کنش پژوهی و مقالات پژوهی ویژه معلمان , دانشجو معلمان و دانشجویان و پژوهشگران

منابع آزمون و سوالات کنکور کارشناسی ارشد

منابع پیشنهادی برای کارشناسی ارشد

منابع آزمون و سوالات کنکور کارشناسی ارشد

  ترويج كشاورزي در فرآيند توسعه
زماني پور

ترويج كشاورزي
حسيني

رسانش نوآوري ها
كرمي

ارتقاء ترويج كشاورزي يا بهبود ترويج كشاورزي

مرجع ترويج كشاورزي(فصل 1و13
ترجمه شهبازي


رهنمودي بر رهيافت هاي بديل ترويج كشاورزي
شهبازي

ترويج كشاورزي و منابع طبيعي 
ملك محمدي

رهيافت ها و فنون مشاركت در ترويج كشاورزي
شعبانعلي فمي

توسعه و ترويج روستايي
شهبازي

اصول ترويج كشاورزي 
شعبانعلي فمي

نظريه پردازيها(جلد 1و2 
كرمي و فنايي

تاريخچه ترويج و آموزش كشاورزي
ايرواني

اصول ترويج كشاورزي
ون دن بن (ترجمه زماني پور و تبرائي
مهندسي فرآيندهاي ترويج و آموزش كشاورزي
حجازي 

تكنولوژي آموزشي(چاپ جديد
احديان

مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي 
دكتر شعباني

آموزش اثر بخش
دکتر چیذری

کليات نظام آموزش کشاورزي
ستاد انقلاب فرهنگي

آموزش بزرگسالان
پيتر جارويس - ترجمه سرمد

آموزش بزرگسالان
عيسي ابراهيم زاده

سوادآموزي و آموزش بزرگسالان
صباغيان

روند تحولات در سواد‌آموزي بزرگسالان
بولا

مديريت در ترويج
چيذري

مديريت رفتار سازماني
محمد علي اقتداري

مديريت رفتار سازماني
علاقه بند

اصول مديريت
رضاييان

جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي ايران
ازكيا

جامعه شناسي روستايي
وثوقي

مقدمه اي بر جامعه شناسي روستايي
ازكيا

جامعه شناسي روستايي
كلانتري

مقدمه اي بر جامعه شناسي
چيتامبار

تحولات اجتماعي در جامعه روستايي ايران
لهسايي زاده

جامعه شناسي توسعه
ازكيا

جامعه شناسي روستايي در ايران
طالب پور

منابع آزمون و سوالات کنکور کارشناسی ارشد

منابع آزمون کنکور ارشد مديريت

۱- مديريت در ترويج چيذري
۲- مديريت رفتار سازماني اقتداري
3- مديريت رفتار سازماني علاقه بند

سوالات کنکور ارشد جامعه شناسي

۱- جامعه شناسي روستايي كلانتري 
۲- جامعه شناسي روستايي وثوقي
۳-  جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي ايران ازكيا
۴- مقدمه اي بر جامعه شناسي روستايي ازكيا
۵- جامعه شناسي توسعه ازكيا
آموزش بزرگسالان
1- آموزش بزرگسالان پيتر جارويس - ترجمه سرمد
2- آموزش بزرگسالان عيسي ابراهيم زاده
3- سوادآموزي و آموزش بزرگسالان صباغيان
اصول ترويج كشاورزي
۱- اصول ترويج كشاورزي شعبانعلي فمي
۲- توسعه و ترويج روستايي شهبازي
۳- رهيافت ها و فنون مشاركت در ترويج كشاورزي شعبانعلي فمي
۴- نظريه پردازيها(جلد 1و2) كرمي و فنايي
اصول آموزش كشاورزي
1- آموزش كشاورزي موحد محمدي
 ۲-كتاب چهاربنيان درآموزش كشاورزي حجازي 
4- مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي دكتر شعباني 

به سایت ترویج آموزش پژوهی خوش آمدید

پژوهشسرای ترویج آموزش پژوهی مرجعی برای تدوین و انتشار نمونه های آماده اقدام پژوهی معلمان ابتدایی , متوسطه اول و دوم , مدیران , دبیران , معاونان و مربیان مدارس سراسر کشور میباشد.

پژوهش در سیستم آموزش و پرورش

       پژوهش در عمل یک روش آموزشی است که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرنده به وسیله زمان، مکان از هم جدا شده اند. مواد آموزش آنلاین ،کنفرانس ویدئویی یا صوتی، تلویزیون های محاوره ای، دورنگار و ماهواره منتقل شود.

پژوهش عملی

شاید بهترین و کامل ترین بحث ها پیرامون پژوهش در عمل را بتوان دراثر کیگان جستجو کرد. او در کتاب خود به توضیح پیرامون ویژگی های پژوهش در عمل پرداخته است و آن را چنین توصیف می کند : در این فرایند چه در زمینه ی تهیه و تولید مواد درسی و چه ازجهت حمایت از دانشجویان از سوی شمار زیادی از مؤسسات آموزشی مورد استقبال قرار گرفته است. پژوهش در عمل ، فرایندی دو طرفه است. در این فرایند از وسایل ارتباطی استفاده می شود که نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد 

 

My Newsletter

سایت های پیشنهادی ما